Zvuk a jeho působení na tělo, mysl i duši

Každá fyzická nemoc je odrazem nedostatku harmonie v životě člověka. Působením zvuku můžeme uvést v soulad všechny tři úrovně nezbytné pro náš život –
úroveň Těla, Mysli a Duše.

Cesta k poznání sebe sama a k uzdravení zahrnuje tyto tři sféry.

Zvuk má obrovskou moc – jak uzdravující, tvůrčí, velice pozitivní, stejně tak zničující. Dokáže vyléčit, ale dokáže i zabít. Kolik zvuků se dostane k našim uším během 24 hodin. Kolik vibrací proniká skrze naše tělo a způsobuje hluboké změny v organismu na poli fyzickém, psychickém, duchovním i emocionálním současně. Kolik informací nese v sobě samotný lidský hlas.

„Na počátku bylo Slovo“, což je přece zvuk (vlnový jev určený kmitočtem). Jestliže se slovem předává „význam“, pak to co máme na mysli, má daný kmitočet – jako vlastnost energetického procesu a má vlastní vibraci, kterou předává příjemci. Neboli jedno nemůže existovat bez druhého. To je zásada.

Slovo  a jeho energie jsou bezpochyby nejdůležitější činností v přirozeném světě. Slovem můžeme navrátit k životu, zažehnout jiskřičku, novou myšlenku, ale slovem můžeme také zničit, zbavit jiné lidi nadějí, předat strach, pochybnost a chorobnou sugesci.
I slovům je třeba přikládat ohromnou váhu, protože mysl si pamatuje všechno, co jí vštípíme, co zapíšeme do programu její činnosti.

Poskytněme jí  proto léčivé tóny ladičky, pozitivní slova a uzdravující hudbu, a zbavíme se nemocí prostřednictvím trojfázového působení: na tělo, mysl i duši současně.
Poněvadž působení zvuků různých typů či vibrací ve formě manter, slabik, kmitočtů hlasů individuálních jedinců či nástrojů od pradávných dob léčilo nemoci na psychickém, fyzickém a duchovním základě. Stačí tedy pouze se vrátit k této pradávné formě uzdravování.

Pohyb je pro tělo osvobození ze spárů napětí, strnulosti a bolesti. Nesmírně důležitý je však zdravý pohyb, ale ne přetěžování končetin, umělé „pumpování“ svalů nebo využívání pouze určitých partií těla při cvičení. Neslouží to k ničemu dobrému, jen k přetažení, únavě, přetrénování a často to také má hluboké škodlivé následky, viditelné teprve po letech.
Zdravým pohybem těla se rozumí takový stav udržení všech svalů, šlach a pokožky ve formě, jaká nám pak dovoluje těšit se z pěkného, silného, pěstěného a zdravého těla do konce života. Existují ověřená a po tisíce vyzkoušená konkrétní cvičení, která umožňují pohyb energie čchi (prány) v organismu, což ve spojení s body na energetických drahách dává člověku všechno co nezbytně nutně potřebuje k životu, prožitém při plném zdraví až do konce. Samozřejmě s udržením skvělé fyzické a psychické formy a podle možností – duchovním naplnění.

„Oči jsou zrcadlem duše“ – barva je oknem světa pro duši. Vnímá-li duše život v barvách (díky očím), znamená to, že je šťastná. Svou duši můžeme rozvíjet mnoha způsoby, a to je také náš úkol – věčné zdokonalování skrze zkušenosti a duchovní vývoj, i když často se takto může dít díky zkušenosti z utrpení. Abychom mohli poznat bílé, musíme si ujasnit, co je černé, abychom poznali dobro a lásku, musíme okusit opaky těchto pocitů, abychom je prostě dokázali od sebe odlišit, abychom si pak uvědomili svoje skutečné bytí, kým opravdu jsme – dokonalým a láskou naplněným člověkem.

Jednoduchá pro duši je také neměnná a věčná zásada,
dobro dáváš – dobro dostáváš a naopak.